Regulamin

§ 1 Zasady ogólne

1. Poniższy regulamin określa zasady korzystania z Mistrzostw Polski w Lutowaniu (dalej także zawodów, turnieju, Mistrzostw) Renex Soldering Championship, a w szczególności zasady zgłoszeń, przebiegu turnieju oraz wyboru zwycięzców.

2. Organizatorem Mistrzostw i fundatorem nagród jest Renex sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Włocławku przy Al. Kazimierza Wielkiego 6e, 87-800 Włocławek (zwanym dalej Organizatorem).

3. Każdy uczestnik Mistrzostw zgadza się na nieodpłatne wykorzystywanie jego wizerunku w celach promocyjnych i informacyjnych Organizatora i podmiotów współpracujących oraz oświadcza, iż nie wnosi ani w przyszłości nie będzie wnosił żadnych roszczeń w związku z wykorzystaniem jego wizerunku przez Organizatora i podmioty współpracujące w opisanym wyżej celu.

 

§ 2 Zasady Mistrzostw Renex Soldering Championship 

 

1. Mistrzostwa  odbywają się w dniach 8-10 czerwca 2021, w ramach Targów Warsaw Industry Week w Nadarzynie.

2.  Wzięcie udziału w Mistrzostwach oznacza akceptację regulaminu.

3. Uczestnikiem Mistrzostw może być wyłącznie osoba fizyczna (zwana dalej Uczestnikiem) spełniającą łącznie warunki w dniu zawodów:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz zgodę opiekunów prawnych w przypadku, gdy nie jest ona pełnoletnia,
  • ukończyła co najmniej 16 lat.

4. W przypadku uczestników poniżej 18 roku życia, zgoda opiekunów prawnych może być dostarczona w formie pisemnej.

5. W turnieju nie mogą brać udziału pracownicy organizatora ani członkowie ich rodzin.

6. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma powiadomienie o zakwalifikowaniu do zawodów. Uczestnicy zakwalifikowani na listy rezerwowe nie otrzymują powiadomień. Skład poszczególnych grup zostanie opublikowany na 2 tygodnie przed rozpoczęciem Mistrzostw.

 

§ 3 Zgłoszenia

1. Uczestnicy zgłaszają chęć do wzięcia udziału w turnieju wypełniając zgłoszenie na stronie internetowej RSC.ZONE.

2. Wszystkie zgłoszenia są sprawdzane i weryfikowane na potrzeby zawodów. W razie potrzeby, organizator poprosi o dostarczenie brakujących informacji, jednak złożenie niepełnego zgłoszenia może skutkować nieprzyjęciem do turnieju.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń dokonanych po przekroczeniu limitu uczestników albo jeśli uzna, że zgłoszenie narusza niniejszy regulamin.

4. W przypadku braku wolnych miejsc, Organizator umożliwia rejestrację na listy rezerwowe.

5. Zgłoszenia będą przyjmowane w okresie ogłoszonym przez Organizatora na stronie internetowej Mistrzostw.

6. Zgłoszenia do udziału w Mistrzostwach mogą dokonywać wyłącznie uczniowie szkół, studenci bądź reprezentanci firm zarejestrowanych na terenie Polski.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do:

  • przeniesienia uczestników na listę rezerwową w przypadku zarejestrowania więcej niż 2 reprezentantów tej samej firmy oraz reprezentantów tej samej placówki szkoły/uczelni,
  • zakwalifikowania na listy główne więcej niż 2 uczestników z tej samej firmy/szkoły/uczelni.

8.  Warunkiem prawidłowego procesu rejestracji jest podanie nazwy szkoły/uczelni (w przypadku uczniów i studentów) lub pełnej nazwy reprezentowanej firmy wraz z jej nazwą i adresem (w przypadku reprezentantów firm).

9. Każdy uczestnik może zarejestrować się tylko raz – większa ilość rejestracji tego samego uczestnika zostanie odrzucona.

10. Każdy uczestnik musi zarejestrować się używając unikatowego adresu e-mail. Więcej niż jedno zgłoszenie z podaniem tego samego adresu e-mail, może skutkować odrzuceniem wszystkich zgłoszeń.

11.  Organizator zastrzega sobie prawo do przydziału zgłoszonego uczestnika do odpowiedniej grupy eliminacyjnej, w odpowiednim dniu i godzinie.

 

§ 4 Przebieg turnieju i wybór zwycięzców

 

1. Uczestnicy turnieju mają obowiązek stawić się przed salą, gdzie odbywają się Mistrzostwa najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem sesji w której będą brali udział – zarówno eliminacyjnej jak i finałowej.

2. Uczestnicy mają obowiązek noszenia maseczek zakrywających usta i nos oraz stosowania się do wymogów bezpieczeństwa, w szczególności dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii, obowiązujących na przestrzeni Targów Warsaw Industry Week.

3. W pierwszym dniu zawodów, udział w turnieju biorą wyłącznie uczniowie szkół i studenci.

4. W drugim dniu zawodów udział w turnieju biorą wyłącznie reprezentanci firm.

5. Każdego dnia odbywają się eliminacje do sesji finałowej – każdy dzień ma swój finał i trzech zwycięzców (1, 2 i 3 miejsce).

6. Finał odbywa się każdego dnia po zakończeniu kwalifikacji.

7.  Eliminacje do finału prowadzone są w grupach od godziny 9.00 do godziny 15.00 każdego dnia.

8. Każda z grup liczy maksymalnie 20 uczestników.

9. Grupy na wykonanie odpowiednich zadań będą miały wyznaczony czas w zakresie od 30 do 45 minut.

10.  Zadanie będzie polegało na prawidłowym przylutowaniu odpowiednich komponentów do PCB, ewentualnie na prawidłowym demontażu odpowiednich komponentów co będzie podlegało ocenie. Ocenie będzie również podlegała estetyka całego wykonanego pakietu.

11. W finale który odbywa się każdego dnia udział może brać maksymalnie 20 osób wyłonionych z grup eliminacyjnych – spośród wszystkich uczestników.

12. Do finału w pierwszej kolejności kwalifikuje się jedna osoba z każdej z grup kwalifikacyjnych, których wykonane zadania lutowania zostaną ocenione przez Jury najwyższą ilością punktów. Ocena wykonanych pakietów następuje zaraz po zakończeniu sesji eliminacyjnej każdej grupy.

13. Grupa finałowa jest następnie uzupełniana o zawodników, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów w rundzie eliminacyjnej.

14.  Jury będzie oceniało jakość wykonanych połączeń na płytce drukowanej oraz jakość montażu odpowiednich komponentów.

15.  Jury składa się ze wskazanych przez Organizatora przedstawicieli firm/ organizacji i/lub przedstawicieli Organizatora.

16. W trakcie trwania turnieju będą wykonywane zdjęcia i nagrywany materiał video. Organizator decyduje o ilości wykonanych danemu uczestnikowi zdjęć oraz czasie nakręconego materiału filmowego.

17.  Organizator ma prawo usunąć z turnieju uczestnika, do której będą uzasadnione podejrzenia że łamie regulamin turnieju. Z tytułu usunięcia, uczestnikowi nie przysługują wobec Organizatora żadnego roszczenia.

18. Uczestnicy turnieju biorą w nim udział po uprzednim założeniu odpowiedniej odzieży ochronnej antystatycznej dostarczonej przez Organizatora. Zabroniony jest udział uczestników w zawodach w innej odzieży.

19. Wszystkie zadania, które uczestnik będzie musiał wykonać, będą wykonywane za pomocą sprzętu, narzędzi i akcesoriów dostarczonych przez Organizatora. Głównym urządzeniem dostępnym przy stanowisku, za pomocą którego uczestnik będzie musiał wykonać zadania to wielokanałowa stacja lutownicza PACE MBT350.

 

§ 5 Nagrody

1. Nagradzane są osoby, które zajmą 3 pierwsze miejsca każdego dnia zawodów.

2. Szczegółowy wykaz nagród zostanie opublikowany przez Organizatora na stronie internetowej Mistrzostw nie później niż na dwa tygodnie przed ich rozpoczęciem.

3. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

4. Organizator wysyła nagrody na swój koszt, do 30 dni od dnia zakończenia turnieju.

5. Uczestnik turnieju nie posiada prawa do wyboru szczególnych cech nagród rzeczowych takich jak kolor urządzenia, itp.

6. Nagrody rzeczowe posiadają pełną gwarancję producenta.

7. Organizator oświadcza, że wynik Mistrzostw nie zależy w żadnym stopniu od jakiegokolwiek czynnika losowego, a mechanizm turnieju nie ma nic wspólnego z grami losowymi.

 

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator: RENEX sp. z .o.o. sp.k. z siedzibą we Włocławku (87-800) Aleja Kazimierza Wielkiego 6E, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000590476 oraz podmioty współpracujące: Predrag Topić – RENEX Predrag Topić z/s we Włocławku (87-800) Aleja Kazimierza Wielkiego 6E, oraz Marzena Szczotkowska – Topić, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Renex Electronics Education Center z/s 87-800 Włocławek, Al.Kazimierza Wielkiego 6E, oraz PTAK Warsaw Expo sp. z. o.o. z/s al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000671001, dalej zwani „Administratorem Danych Osobowych” lub w skrócie „ADO”.

2. Akceptując warunki regulaminu zgłaszający oświadcza, iż:

  • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ADO w celu przeprowadzenia turnieju, nawiązania kontaktu z Uczestnikami, opublikowania listy uczestników przydzielonych do poszczególnych grup, nagrodzonych uczestników i wysłania nagród,
  • potwierdza udział w Mistrzostwach i imprezach okolicznościowych,
  • oświadcza, że zapoznał się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora i podmioty współpracujące, określoną w art. 13 lub 14 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Zgoda na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika/Zawodnika odnosi się wyłącznie do korzystania z jego wizerunku utrwalonego w czasie trwania Mistrzostw i w związku z Mistrzostwami. Rozpowszechnianie wizerunku będzie służyło wyłącznie prezentacji wydarzenia i jej przebiegu oraz następowało wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych, marketingowych i reklamowych.

4. Akceptując warunki regulaminu uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Mistrzostwa w lutowaniu oraz wydarzenia im towarzyszące organizowane przez Organizatora i podmioty współpracujące mogą być nagrywane bądź utrwalane w inny sposób, w szczególności za pomocą zdjęć. W związku z tym zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. uczestnik przy rejestracji wyraża odrębną zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku, w szczególności w formie fotografii wykonanych w ramach organizowanego wydarzenia bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda ta obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i rozpowszechnianie wizerunku za pośrednictwem dowolnego medium na wszystkich polach eksploatacji, bez ograniczenia czasowego oraz towarzyszącym im komentarzem, w w szczególności do umieszczania zdjęć z wizerunkiem w siedzibie Organizatora i podmioty współpracujące i na jego stronach internetowych.

5. Akceptując warunki regulaminu uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Mistrzostwa w lutowaniu oraz wydarzenia im towarzyszące organizowane przez Organizatora i podmioty współpracujące mogą być nagrywane bądź utrwalane w inny sposób, w szczególności za pomocą zdjęć. W związku z tym zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. uczestnik przy rejestracji wyraża odrębną zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku, w szczególności w formie fotografii wykonanych w ramach organizowanego wydarzenia bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda ta obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i rozpowszechnianie wizerunku za pośrednictwem dowolnego medium na wszystkich polach eksploatacji, bez ograniczenia czasowego oraz towarzyszącym im komentarzem, w w szczególności do umieszczania zdjęć z wizerunkiem w siedzibie Organizatora i podmiotów współpracujących i na ich stronach internetowych.

 

§ 7 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące turnieju uczestnik powinien zgłaszać na piśmie adresowanym do Organizatora. Termin zgłaszania reklamacji upływa w 30 dniu od zakończenia Mistrzostw.

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wszystkim uczestnikom turnieju.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika, jak również dokładny opis powodu reklamacji.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich doręczenia.

5. O decyzji Organizatora, Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie. Decyzja Organizatora o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji jest ostateczna.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Organizator poinformuje o zmianie uczestników turnieju.

2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do interpretowania postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Zabrania się uczestnikom wnoszenia na teren zawodów ostrych, bądź niebezpiecznych przedmiotów. Organizator ma prawo uznania danego przedmiotu za niebezpieczny i odmówić wpuszczenia na teren zawodów.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania bądź zmiany terminu Mistrzostw bez konieczności podania przyczyny.

Copyright © 2019 Renex Sp. z o.o. Sp.k. All rights reserved.